Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden www.bestelkit.nl

 

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

Adviezen.
Alle door www.bestelkit.nl verstrekte (technische) adviezen, waaronder mede zijn begrepen ondersteuning en service, een en ander in welke vorm dan ook;

Afnemer.
Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie www.bestelkit.nl een overeenkomst aangaat of met wie www.bestelkit.nl onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst;

Order.
Iedere opdracht van afnemer aan www.bestelkit.nl, in welke vorm dan ook, tot levering van producten en/of adviezen;

Overeenkomst.
Iedere overeenkomst die tussen www.bestelkit.nl en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)/handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

www.bestelkit.nl
De besloten vennootschap Rick Brands Beheer B.V., gevestigd te Heraclesstraat 24, 5048 CG Tilburg, BTW-nr: NL8558.62.774 B01, KVK-nr: 64811530, telefoonnummer: 06-10934219, email: info@bestelkit.nl

Producten.
Alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst.

 

 1. Toepasselijkheid

2.1 De voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verbandhoudende (rechts-)handelingen van www.bestelkit.nl en afnemer.

2.2 De toepasselijkheid van enige andere algemene of specifieke voorwaarden of bedingen wordt door www.bestelkit.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 1. Aanbiedingen, totstandkoming van overeenkomsten, opgaven en aanduidingen van producten en adviezen

3.1 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt www.bestelkit.nl niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door afnemer.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover www.bestelkit.nl een order schriftelijk aanvaardt of door www.bestelkit.nl daadwerkelijk uitvoering aan een order wordt gegeven.

3.3 Alle opgaven door www.bestelkit.nl van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten en/of in de adviezen zijn met zorg gedaan. www.bestelkit.nl kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

3.4 www.bestelkit.nl behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van de producten.

 

 1. Prijzen

4.1 Alle prijzen van www.bestelkit.nl zijn uitgedrukt in euro’s exclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van afnemer de kosten van verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de producten en het vervoer daarvan.

4.2 De prijzen van www.bestelkit.nl zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende prijslijst. De door www.bestelkit.nl gehanteerde prijzen zijn inclusief verpakkingskosten, met uitzondering van pallets.

4.3 Onmiskenbare fouten in de prijsstelling kunnen door www.bestelkit.nl worden gecorrigeerd en doorberekend.

 

 1. Betaling

5.1 Tenzij anders (schriftelijk, niet mondeling) overeengekomen zal afnemer de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum aan www.bestelkit.nl hebben betaald. Alle betalingen zullen, naar keuze van www.bestelkit.nl, te hare kantore. In het geval ten kantore van www.bestelkit.nl wordt betaald, zal dit geschieden in contanten en/of vooraf overgemaakt op onze bankrekening.

5.2 Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige (betalings)-verplichting jegens www.bestelkit.nl op te schorten.

5.3 Afnemer is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd van 1 (één) % per maand.

5.4 Indien afnemer jegens www.bestelkit.nl in verzuim is, is hij verplicht www.bestelkit.nl de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig

te vergoeden. De door afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 (vijftien) % van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 175,= (honderdvijfenzeventig euro), te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

5.5 Indien www.bestelkit.nl, nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan het bepaalde in de voorgaande twee leden en artikel 13.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van de producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst ter zake van de betreffende producten aan www.bestelkit.nl verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.

6.2 Voordat de eigendom van de producten op afnemer is overgegaan, is afnemer niet gerechtigd de producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de producten, waarvan www.bestelkit.nl eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van

afnemer noodzakelijk is.

6.3 Indien en zolang www.bestelkit.nl eigenaar van de producten is, zal afnemer www.bestelkit.nl onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten onder enig (faillissements-) beslag (dreigen te) vallen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Aan derden zal afnemer zo nodig onmiddellijk kenbaar maken dat www.bestelkit.nl eigenaar is van de producten. Bovendien zal afnemer in dat geval www.bestelkit.nl op haar eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan www.bestelkit.nl eigenaar is, zich bevinden en www.bestelkit.nl desgewenst toegang verschaffen tot gebouwen en/of ruimten teneinde de producten in bezit te (doen) nemen.

 

 1. Levering en risico

7.1 www.bestelkit.nl heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren. Indien geen leveringstermijn is bepaald geldt een termijn van 4 (vier) weken, onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel 7.

7.2 Een door www.bestelkit.nl opgegeven leveringstermijn is geRick eerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor www.bestelkit.nl relevante omstandigheden en, voor zover afhankelijk van derden, op de door die derden aan www.bestelkit.nl verstrekte gegevens.

7.3 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake. Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat.

7.4 Overeengekomen leveringscondities dienen te worden geïnterpreteerd conform de van tijd tot tijd geldende Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs.

7.5 Indien de in het vorige lid bedoelde condities niet zijn overeengekomen, geschiedt de aflevering en de risico-overgang van de producten steeds op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan afnemer. www.bestelkit.nl zal afnemer zo spoedig mogelijk in kennis stellen van bovengenoemd tijdstip en plaats en afnemer zal producten zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 (tien) werkdagen na de kennisgeving, afnemen.

7.6 Neemt afnemer de producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. www.bestelkit.nl is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde te verkopen. Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in

voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan vorenbedoelde derde.

7.7 Indien afnemer het restant van de producten, voor zover deze nog voorzien zijn van de oorspronkelijke en ongeopende verpakkingen, in onberispelijke staat zijn en nog een houdbaarheid hebben van tenminste 4 (vier) maanden, wenst te retourneren en www.bestelkit.nl daarmee akkoord is gegaan kan afnemer het restant op de door www.bestelkit.nl aangegeven wijze teruggeven. In dat geval zal www.bestelkit.nl vervolgens afnemer, afhankelijk van staat en ouderdom van de producten, voor maximaal 80 (tachtig)

% van de waarde van het restant crediteren. Speciaal voor afnemer gefabriceerde producten worden niet door www.bestelkit.nl teruggenomen.

 

 

 1. Overmacht

8.1 Indien www.bestelkit.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

8.2 Indien de overmachtstoestand 6 (zes) weken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtstoestand dit rechtvaardigt.

8.3 In geval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als www.bestelkit.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

8.4 Onder overmacht van www.bestelkit.nl wordt verstaan elke van de wil van www.bestelkit.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van www.bestelkit.nl kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door www.bestelkit.nl of haar toeleveranciers en/of bij het eigen en/of door derden verzorgde transport en/of het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning en/of schaarste dan wel objectief vast te stellen ontbreken van grondstoffen, zowel aan de zijde van www.bestelkit.nl als aan de zijde van haar toeleveranciers.

 

 1. Inspectie en Klachten

9.1 Afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na aflevering nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen 15 (vijftien) dagen na aflevering van de producten respectievelijk verstrekking van adviezen schriftelijk aan www.bestelkit.nl worden gemeld.

9.2 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in lid 1 van dit artikel 9 gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 45 (vijfenveertig) dagen na aflevering van de producten respectievelijk verstrekking van de adviezen schriftelijk aan www.bestelkit.nl worden gemeld. Afnemer dient zich van de houdbaarheidsdatum van de producten te vergewissen en zo nodig eerder dan de in de leden 1 en 2 van dit artikel 9 omschreven termijnen schriftelijk www.bestelkit.nl te melden.

9.3 Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 9 is gereclameerd en genoegzaam is aangetoond dat de producten en/of adviezen- niet beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen, of – materiaal en/of constructiefouten vertonen, of - niet behoorlijk functioneren,heeft www.bestelkit.nl de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren, hetzij afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen respectievelijk het advies opnieuw te verstrekken dan wel afnemer ten dele te crediteren voor het in rekening gebracht advies. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is www.bestelkit.nl terzake van haar verplichtingen volledig gekweten.

9.4 Na het constateren van enig gebrek is afnemer verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende producten respectievelijk het advies onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

9.5 Afnemer zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door www.bestelkit.nl in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, de verwerking en/of installatie.

9.6 Het staat afnemer niet vrij de producten te retourneren voordat www.bestelkit.nl daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor www.bestelkit.nl.

9.7 Indien afnemer tijdig, correct en terecht reclameert, is de daaruit voor www.bestelkit.nl voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in lid 3 van dit artikel 9 omschreven verplichtingen.

9.8 Indien bij het aannemen van de producten of de vrachtbrief of het ontvangstbewijs geen op- of aanmerking is gesteld met betrekking tot de verpakking geldt dat, behoudens tegenbewijs, deze zich bij aflevering in deugdelijke en goede staat.

hebben bevonden. Afnemer kan geen enkele aanspraak ontlenen aan adviezen die niet in schriftelijke vorm, conform de bij www.bestelkit.nl ter zake geldende voorwaarden, zijn uitgebracht.

9.9 Het niet in acht nemen door afnemer van enige verplichting ingevolge dit artikel 9 leidt tot verval van enige aanspraak van afnemer, welke verband houdt met klachten over de producten en/of adviezen.

 

 1. Conform specificatie

10.1 www.bestelkit.nl verzekert dat de producten voldoen aan de door www.bestelkit.nl schriftelijk opgegeven specificaties, mits de producten op de gebruikelijke wijze en zorgvuldig in overeenstemming met de regelen der bouwkunst en de normale regelen der bouwpraktijk worden gebruikt en opgeslagen en alle voor het gebruik van de producten gegeven instructies, zoals opgenomen in de laatste versie van de documentatie bij de producten, de door of namens www.bestelkit.nl uitgegeven laatste versie van technische informatiebladen, product veiligheidsbladen en de instructies genoemd in de voorwaarden, tijdig en volledig worden nagekomen.

10.2 De verplichtingen ter zake van de specificaties strekken zich niet uit tot het resultaat na verwerking van de producten.

10.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk, specifiek ten behoeve van afnemer door www.bestelkit.nl opgegeven, staat www.bestelkit.nl niet in voor de bruikbaarheid van de producten voor het doel waarvoor afnemer deze wenst te gebruiken.

10.4 www.bestelkit.nl verzekert dat de schriftelijke adviezen, die voldoen aan het bepaalde in artikel 9.8, met zorg en inachtneming van de stand der techniek worden uitgebracht.

 

 

 

 1. Aansprakelijkheid

11.1 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van www.bestelkit.nl of haar leidinggevend personeel of aansprakelijkheid voortvloeit uit Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 BW (productenaansprakelijkheid), is www.bestelkit.nl nimmer aansprakelijk uit welke hoofde dan ook voor schade die afnemer ter zake van (het gebruik en/of de opslag van) producten en/of adviezen mocht lijden, daaronder mede begrepen bedrijfs- en/of milieuschade en immateriële schade.

11.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel 11 is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van www.bestelkit.nl te allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs van het product en/of voor het advies in rekening gebrachte kosten, ter zake waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.

11.3 Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Www.bestelkit.nl of haar leidinggevend personeel, zal afnemer www.bestelkit.nl vrijwaren tegen alle met (het gebruik van) de producten en adviezen verbandhoudende aanspraken, van wie dan ook, voor zover deze aanspraken de aansprakelijkheid van www.bestelkit.nl ingevolge de voorwaarden overschrijden en zal hij www.bestelkit.nl alle schade vergoeden die www.bestelkit.nl lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

 

 1. Intellectuele eigendom

12.1 Afnemer verkrijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de producten en de adviezen.

12.2 Het is afnemer niet toegestaan op de producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de producten en de adviezen of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

12.3 www.bestelkit.nl verklaart dat naar haar beste weten de producten en de adviezen geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan www.bestelkit.nl zo nodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel kunnen partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

12.4 Afnemer zal www.bestelkit.nl onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen www.bestelkit.nl bevoegd daartegen mede namens afnemer, die www.bestelkit.nl ter zake alle medewerking verleent, verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van al zulke maatregelen

onthouden voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd.

 

13.Verzuim / Ontbinding

13.1 Indien afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is www.bestelkit.nl gerechtigd:- de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat nakoming voldoende zeker is gesteld; en/of- de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

13.2 Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van afnemer, zullen alle overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij www.bestelkit.nl afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In het laatste geval zijn de vorderingen van www.bestelkit.nl onmiddellijk opeisbaar en is www.bestelkit.nl zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat nakoming door afnemer voldoende zeker is gesteld.

13.3 Het bepaalde in de voorgaande twee leden doet niet af aan de overige rechten van www.bestelkit.nl op grond van de wet en de overeenkomst.

 

Copyright © 2020 - Bestelkit.NL